Wat is Pro deo

Het is een probleem voor personen met een laag inkomen om een advocaat te vinden voor juridisch advies, bijstand in het kader van een procedure of bijstand bij een geding en vertegenwoordiging voor de rechtbank. Deze personen met geen of een laag inkomen kunnen beroep doen op de zogenaamde pro deo advocaat.

“Pro deo” betekent letterlijk “voor God” oftewel gratis. De uitdrukking gaat namelijk terug op de opvatting dat wie goede werken doet voor armen en daar niet voor betaald wordt, door God zal beloond worden.

Het recht op juridische bijstand zit verankerd in de grondwet en wordt verder uitgewerkt in het gerechtelijk wetboek. Het was een grote bekommernis van de wetgever om voor iedereen juridische bijstand mogelijk te maken. De opvatting dat iedere Belg gelijk is voor de wet, houdt ook in dat iedereen in principe recht heeft op voldoende rechtsbijstand.

De wetgever heeft daarom de minvermogenden willen beschermen. Daargelaten of deze doelstelling daadwerkelijk bereikt wordt, is een omvangrijk systeem van juridische bijstand opgebouwd.

Dit systeem steunt op twee pilaren: de eerstelijnsbijstand en de tweedelijnsbijstand.

Eerstelijnsbijstand

Deze bijstand wordt gegeven als een eerste juridisch advies of verwijzing naar een gespecialiseerde instantie.

Een commissie (bureau) voor juridische bijstand is georganiseerd per gerechtelijk arrondissement. Deze commissies organiseren zitdagen, waarbij de rechtszoekende terecht kan bij een advocaat voor informatie.

Dit eerste juridisch advies is steeds mondeling en summier.

De advocaat die de rechtszoekende bijstond in eerstelijnsbijstand kan nadien niet optreden in tweedelijnsbijstand.

Tweedelijnsbijstand

Tweedelijnsbijstand kan bestaan uit een grondig en uitgebreid juridisch advies, en ook de bijstand en vertegenwoordiging van een rechtbank en het voeren van een procedure als eiser of verweerder.

De aanvraag kan gebeuren bij het bureau voor juridische bijstand van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats, hetzij door een advocaat die geregistreerd is om op te treden in de juridische tweedelijnsbijstand.

De advocaat wordt door de minvermogende geconsulteerd en kan de aanvraag zelf indienen. Daartoe vult de advocaat het digitale aanvraagformulier in en stuurt deze door in de online BJB-module samen met de stavingsstukken.

Afhankelijk van uw inkomen kan de juridische bijstand volledig of gedeeltelijk kosteloos zijn.

Om te berekenen of U zelf in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, kan u hier terecht.